ജയമോഹൻ (2016) ഉറവിടങ്ങൾ

By |2017-11-01T11:50:56+05:30November 1st, 2017|Categories: Book review|Tags: , , |

ജയമോഹൻ (2016) ഉറവിടങ്ങൾ കോഴിക്കോട്: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്. പേജ് 142, വില Rs. 130.00   പ്രശസ്ത തമിഴ് എഴുത്ത്കാരൻ ജയമോഹന്റെ ജീവിതം പറയുകയാണ് 'ഉറവിടങ്ങൾ'. സ്വന്തം ജീവിതവും ചുറ്റുപാടും സാമൂഹ്യ ആചാരങ്ങളും നാടും നൊസ്റ്റാൾജിയയും എല്ലാം ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ജയമോഹന്റെ ജീവിതം പറച്ചിൽ ഒരു നോവലിന്റെ രൂപം പ്രാപിക്കുന്നു. ഒട്ടും [...]